Da sinistra: Angelo Giaccone, Gianluigi Delforno, Miranda Tomatis, Luigi Battaglio, Fulvio D'Alessandro, Riccardo Preve, Mirko Garbero, Giacomo Viberti

Da sinistra: Angelo Giaccone, Gianluigi Delforno, Miranda Tomatis, Luigi Battaglio, Fulvio D’Alessandro, Riccardo Preve, Mirko Garbero, Giacomo Viberti